Privacy verklaring

Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

Als Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door onze praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer, e-mailadres;
 • Geslacht
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer
 • Gegevens over gezondheid.

 

Uw persoonsgegevens worden door onze praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst ( WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van een geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van een gericht contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over de gezondheid;

 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering ( EPD)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Jonger dan 12?  De ouders worden volledig geïnformeerd over onderzoek en behandeling. Ook de jongere heeft recht op begrijpelijke informatie die aansluit bij leeftijd en inzicht.
Een jongere tussen de 12 en 16 jaar moet zelf ook toestemming geven voor het verwerken van de persoonsgegevens. De jongere mag bovendien zelf in zijn dossier kijken. Ouders mogen dit ook, maar alleen als de jongere hiervoor toestemming geeft.

 

Bewaartermijn

Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij hebben een gescheiden WIFI gastennetwerk voor patiënten.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema
Contactadres: Dalweg 4, 9231 HX

Info@fysiotherapiesurhuisterveen

T 0512-362167

Locatie Surhuisterveen: Dalweg 4, 9231HX Surhuisterveen
Locatie Harkema: gezondheidscentrum Waldsoarch, Nijebuorren 38, 9281 LZ Harkema

Contact

Locatie Surhuisterveen

Dalweg 4

9231 HX Surhuisterveen

Route plannen

0512-362167

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nlLocatie Harkema

Nijebuorren 38

9281 LZ Harkema

Route plannen

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl

Openingstijden

Locatie Surhuisterveen

ma - do: 7.30 - 21.00

vr: 7.30 -18.00Locatie Harkema

ma - vr: 8.00 - 18.00

Volg ons!